Projekt „Przedsiębiorcze Kobiety”

Informujemy, że w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie Województwa Dolnośląskiego projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Uczestniczkom projektu oferowane są m.in. środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do 40 kobiet, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu KC) m.in. na terenie powiatu strzelińskiego Uczestniczki projektu muszą posiadać status osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Minimum 40% uczestniczek będą stanowiły kobiety zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC obszary wiejskie. Grupą preferowaną w projekcie będą również kobiety z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferowane jest:

  • Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (zakres tematyczny szkoleń/doradztwa: „ABC Przedsiębiorczości”, „Tworzenie biznes planu”, Podstawy księgowości w przedsiębiorstwie oraz prawo podatkowe”, „Ubezpieczenia społeczne w przedsiębiorstwie oraz kadry i płace”, „Marketing i reklama”).
  • Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla minimum 36 uczestniczek projektu w wysokości nie większej niż 20 400 zł.
  • Wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności (w postaci finansowej i doradczej).

Rekrutacja projektu prowadzona jest w okresie od września 2016 r. do listopada 2016 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.przedsiebiorczekobiety.eu (poniżej link do strony)

http://przedsiebiorczekobiety.eu/

Facebook Comments Box
Facebook